به گزارش واحد اطلاع رسانی آستان علوی بخش امور بانوان آستان علوی در ادامه فعالیتهای اجتماعی وخیریه خود طرح ویژه ی امداد رسانی به خانواده های جنگ زده و آواره را به اجرا گذاشت.

خانم رنا صاحب مسئول کمیته امدادرسانی به خانواده های جنگ زده در بخش امور بانوان آستان علوی اظهار داشت: طی برنامه ای که به اجرا گذاشتیم حدود 400 خانواده آواره و بی بضاعت را تحت پوشش خود در آوردیم وکمکهای مختلفی را از قبیل پوشاک ومواد غذایی و وجوه نقدی برای بانوان بیوه وایتام توزیع کردیم.